ساکهای دستی ترمه #71/101-ساکهای دستی ترمه
ساکهای ترمه سنتی این نوع ساک ترمه جهت هدیه های ارزشمند مناسب می باشد
اطلاعات سفارش