هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240413

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-دی - 1:day /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-طلایی - 1:golden /انگلیسی
9-استیل - 1:steel /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-طلا - 1:gold /انگلیسی
17-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
18-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
19-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
20-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
21-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
22-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
26-گرد - 1:round /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-ندا - 1:neda /انگلیسی
29-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
30-نگین - 1:negin /انگلیسی
31-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
32-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
35-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
36-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
37-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
38-دست - 1:hand /انگلیسی
39-گل - 1:flower /انگلیسی
40-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
41-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
42-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
43-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
44-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
47-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
48-پر - 1:feather /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
52-بزرگ - 1:big /انگلیسی
53-کیف - 1:bag /انگلیسی
54-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
55-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
56-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
57-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
58-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
59-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
60-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
61-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
62-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
63-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
64-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
65-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
66-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
67-تاج - 1:crown /انگلیسی
68-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
69-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
70-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
73-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
74-گوش - 1:ear /انگلیسی
75-معمولی - 1:normal /انگلیسی
76-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
77-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
78-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
79-آویز - 1:medallion /انگلیسی
80-گیره - 1:clamp /انگلیسی
81-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
82-نه - 1:no /انگلیسی
83-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
84-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
85-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
86-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
87-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
88-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
89-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
90-فلزی - 1:metal /انگلیسی
91-متوسط - 1:medium /انگلیسی
92-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
93-پا - 1:foot /انگلیسی
94-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
95-اسی - 1:esi /انگلیسی
96-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
97-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
98-ساده - 1:simple /انگلیسی
99-پلاکخدا - 1:پلاک خدا /pashto, 2:godcharm /انگلیسی
100-مشکی - 1:black /انگلیسی
101-مینی - 1:mini /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره