هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230930

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-استیل - 1:steel /انگلیسی
9-طلایی - 1:golden /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-طلا - 1:gold /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
19-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
20-ایران - 1:iran /انگلیسی
21-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
22-دی - 1:day /انگلیسی
23-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
30-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-ندا - 1:neda /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
35-دست - 1:hand /انگلیسی
36-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
37-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
38-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
39-گل - 1:flower /انگلیسی
40-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
41-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
42-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
46-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
47-کیف - 1:bag /انگلیسی
48-بزرگ - 1:big /انگلیسی
49-گرد - 1:round /انگلیسی
50-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
51-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
54-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
55-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
56-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
57-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
58-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
59-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
60-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
61-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
62-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
63-معمولی - 1:normal /انگلیسی
64-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
65-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
66-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
67-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
68-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
69-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
70-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
73-فلزی - 1:metal /انگلیسی
74-متوسط - 1:medium /انگلیسی
75-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
76-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
77-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
78-تاج - 1:crown /انگلیسی
79-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
80-اسی - 1:esi /انگلیسی
81-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
82-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
83-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
84-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
85-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
86-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
87-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
88-گیره - 1:clamp /انگلیسی
89-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
90-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
91-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
92-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
93-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
94-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
95-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
96-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
97-ساده - 1:simple /انگلیسی
98-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
99-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
100-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
101-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره