هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240716

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-دی - 1:day /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-طلا - 1:gold /انگلیسی
5-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-طلایی - 1:golden /انگلیسی
8-استیل - 1:steel /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
16-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-سامی - 1:sami /انگلیسی
19-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
20-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
21-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
22-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
25-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
27-گرد - 1:round /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
30-ندا - 1:neda /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
33-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
34-دست - 1:hand /انگلیسی
35-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
36-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
37-گل - 1:flower /انگلیسی
38-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
39-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
40-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
41-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
42-کوچک - 1:small /انگلیسی
43-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
44-معمولی - 1:normal /انگلیسی
45-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
46-بزرگ - 1:big /انگلیسی
47-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
48-کیف - 1:bag /انگلیسی
49-گردن - 1:neck /انگلیسی
50-لاتین - 1:latin /انگلیسی
51-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
54-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
55-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
56-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
57-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
60-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
61-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
62-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
63-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
64-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
65-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
66-پا - 1:foot /انگلیسی
67-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
68-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
69-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
70-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
71-متوسط - 1:medium /انگلیسی
72-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
73-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
74-تاج - 1:crown /انگلیسی
75-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
76-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
77-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
78-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
79-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
80-فلزی - 1:metal /انگلیسی
81-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
82-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
83-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
84-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
85-اسی - 1:esi /انگلیسی
86-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
87-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
88-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
89-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
90-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
91-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
92-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
93-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
94-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
95-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
96-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
97-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
98-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
99-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
100-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
101-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره