تسبیح شیشه ای میکا پلاکدار-چشمی #941/714-تسبیح شیشه ای میکا پلاکدار-چشمی
تسبیح پلاستیکی چشم نظر زاهد چه بلایی تو که این دانهٔ تسبیح از دستِ تو سوراخ به سوراخ گریزد!
اطلاعات سفارش