تسبیح پلاستیکی #104/714-تسبیح پلاستیکی
تسبیح پلاستیکی چشم نظر زاهد چه بلایی تو که این دانهٔ تسبیح از دستِ تو سوراخ به سوراخ گریزد!
اطلاعات سفارش