پلاک اسم محمدمهدی #693/810-پلاک اسم محمدمهدی
پلاک نام ایرانی محمدمهدی:ستوده هدایت کننده، ترکیب دو اسم محمد و مهدی است . که کلمه محمد برگرفته از نام رسول الله است و مهدی نام آخرین امام ما شیعیان . امام زمان . عنی اسم مهدی: در لغت به فتح ميم به معناي هدايت كرده شده
اطلاعات سفارش