پلاک اسم الهام #586/855-پلاک اسم الهام
پلاک نام ایرانی الهام الهام از مجبوبترین اسمهای دخترانه ایرانی با ریشه تازی است. معنی الهام: به دل افکندن، در دل انداختن، القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض، رسیدن فکر به ذهن و در معارف اسلامی القای امری از سوی خداوند به دل کسی، (در قدیم) دریافت و شعور غریزی - فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود (تلفظ: elhām) (عربی)
اطلاعات سفارش