پلاک اسم کاظم #852/810-پلاک اسم کاظم
پلاک نام ایرانی کاظم نوع: پسرانه ریشه اسم: عربی معنی: (تلفظ: kāzem) (عربی) (در قدیم) فرو خورنده خشم، (در اعلام) لقب امام موسی بن جعفر (ع) هفتمین امام شیعیان - فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان
اطلاعات سفارش