پلاک اسم لاله #767/810-پلاک اسم لاله
پلاک نام ایرانی لاله:ریشه اسم: فارسی معنی: (تلفظ: lāle) (در گیاهی) گلی به شکل جام و سرخ رنگ که بر روی پایه ای بلند قرار دارد، گیاه این گل که علفی، پایا و زینتی است و پیاز دارد، (به مجاز) شخص فداکاری که در راه آرمان دینی یا ملی به شهادت رسیده است، (به مجاز) گونه ی زیبا و گلگون، (در ادب عرفانی) نتیجه ی معارف را که مشاهده کنند لاله گویند، نیز کنایه از چهره ی گلگون محبوب است که عاشق مهجور را داغدار می کند - گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون
اطلاعات سفارش