هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220924

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
27-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-ایران - 1:iran /انگلیسی
30-طلایی - 1:golden /انگلیسی
31-استیل - 1:steel /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
34-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
35-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
36-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
37-طلا - 1:gold /انگلیسی
38-دی - 1:day /انگلیسی
39-کیف - 1:bag /انگلیسی
40-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
41-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
42-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
43-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
44-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
45-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
46-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
47-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
48-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
49-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
50-گل - 1:flower /انگلیسی
51-آویز - 1:medallion /انگلیسی
52-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
53-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
54-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
55-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
56-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
57-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
58-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
59-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
60-پر - 1:feather /انگلیسی
61-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
62-کوچک - 1:small /انگلیسی
63-دست - 1:hand /انگلیسی
64-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
65-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
66-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
67-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
68-گیره - 1:clamp /انگلیسی
69-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
70-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
71-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
72-اسی - 1:esi /انگلیسی
73-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
74-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
75-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
76-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
77-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
78-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
79-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
80-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
81-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
82-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
83-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
84-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
85-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی, 3:womensbag /انگلیسی
86-بزرگ - 1:big /انگلیسی
87-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
88-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
89-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
90-روسری - 1:scarf /انگلیسی 2:headscarf /انگلیسی
91-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
92-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi, 2:beadedbracelet /انگلیسی
93-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
94-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
95-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
96-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi, 3:beadedbracelet /انگلیسی, 4:beadsbracelet /انگلیسی
97-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
98-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
99-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
100-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
101-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی